Hungarian Bible

1 Chronicles 3

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

  Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál. 

2

  Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei. 

3

  Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az ő hugoknak neve Haslelponi. 

4

  Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala. 

5

  Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára. 

6

  És Naára szülé néki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai. 

7

  Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán [és Kócz.] 

8

  Kócz pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, a ki Hárumnak fia vala. 

9

  Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt. 

10

  És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala. 

11

  Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja. 

12

  Eston nemzé Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak. 

13

  Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát. 

14

  Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig nemzé Joábot, a Gé- Harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának. 

15

  Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz. 

16

  Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel. 

17

  Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját. 

18

  Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a Faraó leányának fiai, a kit Méred elvett vala. 

19

  Hódia nevű feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nővére vala: Hagármi és a Maakátbeli Estemóa. 

20

  Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét. 

21

  Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában; 

22

  És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De [ezek már] régi dolgok. 

23

  Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királylyal laktak ott, az ő dolgáért. 

24

  Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul; 

25

  Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma. 

26

  Misma fiai: Hammúel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia; 

27

  Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépök nem volt oly népes, mint Júda fiaié. 

28

  Lakoznak vala pedig Beersebában és Móladában és Haczar- Suálban. 

29

  Bilhában, Eczemben és Toládban, 

30

  Bétuelben, Hormában és Cziklágban, 

31

  Beth-Markabótban, Haczar-Szuszimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek valának az ő városaik mindaddig, míg Dávid királylyá lett. 

32

  Faluik pedig [ezek:] Etám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város; 

33

  És mindazok a falvaik, a melyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik: 

34

  Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia. 

35

  És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia [vala;] 

36

  És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája. 

37

  Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia. 

38

  Ezek a névszerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetségökben, a kik igen elszaporodtak volt atyjok házában, 

39

  Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére [menjenek] és ott barmaiknak legelőt keressenek. 

40

  Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt. 

41

  Elmenvén pedig e névszerint megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a Maonitákat, a kiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyökbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelőhelyeket [találtak.] 

42

  És közülök, a Simeon fiai közül, [némelyek] elmenének a Seir hegyére, úgymint ötszázan, a kiknek előljáróik az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak. 

43

  És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig. 

1 Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: