Hungarian Bible

Joshua 20

Joshua

Return to Index

Chapter 21

1

  És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett, 

2

  És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. 

3

  Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit. 

4

  Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város; 

5

  Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város. 

6

  A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város; 

7

  Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város. 

8

  Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint. 

9

  Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók. 

10

  És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira. 

11

  És adák nékik az Anák atyjának [városát], Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit; 

12

  A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául. 

13

  Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét. 

14

  Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét; 

15

  Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét; 

16

  Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből. 

17

  A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét; 

18

  Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost. 

19

  Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői. 

20

  A Kehát fiai családjainak pedig, [s] a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának. 

21

  Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét; 

22

  Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost. 

23

  A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét; 

24

  Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost. 

25

  A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath- Rimmont és annak legelőjét: két várost. 

26

  Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak. 

27

  A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, [adák] a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost. 

28

  Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét, 

29

  Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost. 

30

  Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, 

31

  Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost. 

32

  A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost. 

33

  A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői. 

34

  A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, [adák] a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét, 

35

  Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost. 

36

  A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét, 

37

  Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost. 

38

  A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, 

39

  Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost. 

40

  A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város. 

41

  A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel. 

42

  Valának ezek a városok a [tulajdonképeni] város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál. 

43

  Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. 

44

  Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr. 

45

  Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt. 

Joshua 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: