Hungarian Bible

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1

  A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 

2

  Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul. 

3

  És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé; 

4

  Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre. 

5

  Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől [kezdődik.] 

6

  És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez. 

7

  És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé. 

8

  Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén. 

9

  És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak. 

10

  Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának. 

11

  Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak. 

12

  A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint. 

13

  Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront. 

14

  És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. 

15

  És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth- Széfer volt. 

16

  És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül. 

17

  Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül. 

18

  És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod? 

19

  Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. 

20

  Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. 

21

  A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur; 

22

  Kina, Dimóna és Adada; 

23

  Kedes, Hásor és Ithnán; 

24

  Zif, Télem és Bealóth; 

25

  Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor; 

26

  Amam, Séma és Móláda; 

27

  Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet; 

28

  Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja; 

29

  Baála, Ijjim és Eczem; 

30

  Elthólád, Keszil és Hormah; 

31

  Siklág, Madmanna és Szanszanna; 

32

  Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui. 

33

  A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh; 

34

  Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám; 

35

  Jármut, Adullám, Szókó és Azéka; 

36

  Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui. 

37

  Senán, Hadása és Migdal-Gad; 

38

  Dilán, Miczpe és Jokteél; 

39

  Lákis, Boczkát és Eglon; 

40

  Kabbon, Lahmász és Kitlis; 

41

  Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui. 

42

  Libna, Ether és Asán; 

43

  Jifta, Asná és Neczib; 

44

  Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui. 

45

  Ekron, ennek mezővárosai és falui. 

46

  Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui. 

47

  Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke. 

48

  A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó; 

49

  Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir; 

50

  Anáb, Estemót és Anim; 

51

  Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui. 

52

  Aráb, Dúma és Esán; 

53

  Janum, Béth-Tappuah és Aféka; 

54

  Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui. 

55

  Maón, Karmel, Zif és Júta; 

56

  Jezréel, Jokdeám és Zánoah; 

57

  Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui. 

58

  Halhul, Béth-Czúr és Gedor; 

59

  Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui. 

60

  Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui. 

61

  A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka; 

62

  Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui. 

63

  De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig. 

Joshua 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: